Đăng Nhập
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI

Phân cấp thẩm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản sử dụng NSNN

 Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về việc Phân cấp thẩm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Theo đó, đối với ngân sách cấp tỉnh: Gói thầu có giá trị dưới 100 triệu đồng giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm, phù hợp với các quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình; Gói thầu có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng phân cấp Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình và định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; Gói thầu có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên giao Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Đối với ngân sách cấp huyện, thành phố: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo thẩm quyền quyết định việc phân cấp mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ … thuộc ngân sách cấp mình.
 
Về hạn mức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, đấu thầu: Thực hiện theo Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.
 
Giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên... theo quy định; định kỳ tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo triển khai kịp thời.
 
Chi tiết văn bản, tải tại đây!
 
Theo nguồn: Trang TTĐT Kon Tum
 
Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 19/05/2016 Lượt xem : 404
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh