Banner trái 1

   Đóng
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
VBPL Chính Phủ

Văn phòng HĐND-UBND huyện

   Đóng
Chức năng nhiệm vụ chính:  Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Điện thoại: 0603.934.023                              Fax: 0603.934.022
Email: vanphonghdndubnd.tumorong-kontum@chinhphu.vn; vanphongtmr@gmail.com
 
1. Ông: Cáp Văn Hoàng  Chức vụ: Chánh Văn Phòng
Điện thoại: 0603.934023
Email: 
capvanhoang-kontum@chinhphu.vn;  capvanhoang@gmail.com
 
2. Ông: Bùi Văn Viên            Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng
Điện thoại: 0603.503799
Email: buivanvien-kontum@chinhphu.vn; buivanvien.tmr@gmail.com
 
3. Ông: Dương Thái Khoa     Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng
Điện thoại: 0603.934099
Email: 
duongthaikhoa-kontum@chinhphu.vn
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC