Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017

Triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện ban hành Công văn số 623/UBND, ngày 30/5/2017 về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, các đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc triển khai quyết liệt các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2017, Công văn số 1165/UBND-KT ngày 03/5/2017 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017; trong đó tập trung thực hiện tốt 06 nhiệm vụ, cụ thể: (1) Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước; các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Trung ương và Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công...; (2) Tổ chức thực hiện tốt các luật về thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước (trừ các cam kết quốc tế); quyết tâm thu đạt và vượt dự toán HDND huyện; (3) Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; (4) Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính quyền địa phương, bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn; (5) Tăng cường công tác quản lý giá thị trường; (6) Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công trên địa bàn huyện, các đơn vị sử dụng ngân sách và UBND các xã.

UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung văn bản này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới và các đơn vị trực thuộc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính và thu, chi ngân sách các cấp năm 2017; đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật liên quan đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

Tin: Viết Trinh

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 01/06/2017 Lượt xem : 302
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS