Đăng Nhập
SimpleMenu

SimpleMenu

   Đóng
VBPL Chính Phủ
Góp ý
Hệ thống email tỉnh Kontum
Thông tin chỉ đạo điều hành
THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Quy định mới về thực hiện công khai NSNN cấp huyện và cấp xã.

 Ngày 03/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 343/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách.

Trong đó UBND huyện lưu ý một số điểm mới về: Công khai ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện, công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, như sau:

1. Về nội dung, biểu mẫu công khai:

Quy trình chung về công khai NSNN đối với các cấp ngân sách huyện, xã và các hoạt động tài chính khác ở xã gồm 05 bước sau: (1) Nội dung công khai, (2) Trách nhiệm công khai, (3) Hình thức công khai, (4) Thời điểm công khai và (5) Chế độ báo cáo công khai. Quy trình nêu trên được quy định chi tiết tại Chương IV, V Thông tư số 343/2016/TT-BTC. Trong đó lưu ý:

(1)  Nội dung công khai gồm:

- Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh;

- Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách;

- Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý (6 tháng, năm) đã được báo cáo UBND cùng cấp;

- Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách huyện, ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

(2)  Biểu mẫu công khai:

Hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu công khai được quy định thống nhất giữa các khâu (lập dự toán, phân bổ và quyết toán) để đảm bảo tính thống nhất, có thể so sánh. Theo đó, các biểu mẫu công khai thống nhất với hệ thống biễu mẫu trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định. Trong đó lưu ý:

- Biểu cân đối ngân sách huyện không có dòng bội thu/bội chi ngân sách huyện, vay và trả nợ gốc (Biểu số 69/CK-NSNN).

- Biểu thu NS huyện không bao gồm các khoản: thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động XNK (Biểu số 71/CK-NSNN).

- Biểu chi ngân sách huyện không có chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (Biểu số 73/CK-NSNN).

(3)  Thời điểm công khai:

- Báo cáo dự toán ngân sách trình HĐND phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày UBND gửi đại biểu HĐND.

- Báo cáo dự toán ngân sách đã được HĐND quyết định, quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ban hành.

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách hằng quý, 06 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách hằng năm được công khai khi UBND trình HĐND.

2. Trên cơ sở báo cáo tình hình công khai ngân sách của UBND các xã. Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ tổng hợp và tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Tài chính tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước năm của địa phương (theo mẫu số 02/CKNS-BC); trong đó, báo cáo sẽ đánh giá và nêu rõ tình hình công khai ngân sách tại các xã.

Do đó, để triển khai thực hiện công khai ngân sách hàng năm theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; UBND huyện yêu cầu phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND các xã thực hiện nghiêm chế độ báo cáo quy định tại Điều 19 Chương VI Thông tư số 343/2016/TT-BTC nêu trên.

3. Tổ chức thực hiện: Việc thực hiện công khai NSNN được thực hiện từ ngày 13/02/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017./.

Viết Trinh

Đăng bởi : UBND Huyện Tu Mơ Rông Ngày đăng : 25/05/2017 Lượt xem : 248
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Bao ve bien dong
Công báo tỉnh
Tai lieu ky hop HĐND
Hỗ trợ doanh nghiệp
Khởi nghiệp
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
HVNCLC
Phapluat