10 sự kiện nổi bật năm 2023 của tỉnh Kon Tum

Thực hiện Kế hoạch số1353/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023 về tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023; văn bản số 256/UBND-KGVX ngày 23/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thống nhất chọn 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023 - đây là các sự kiện nổi bật có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quốc phòng an ninh, đối ngoại. Sở Thông tin và Truyền thông ra thông cáo báo chí về công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023