PHÒNG DÂN TỘC

Địa chỉ : Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Số điện thoại : 

Email : dt.tumorong@kontum.gov.vn

II. Vị trí, chức năng.

1. Phòng Dân tộc huyện Tu Mơ Rông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Phòng Dân tộc thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

IV. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

- Ông: A Tôn - Trưởng phòng

Điện thoại: 0979.253.777

Email: aton.tumorong@kontum.gov.vn

- Ông: Võ Quang Hòa - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0905.171.060

- Địa chỉ mail: vqhoa.tumorong@kontum.gov.vn