PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ trụ sở: Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603.934.011

Địa chỉ mail: pgdtumorong.kontum@moet.edu.vn hoặc gddt.tumorong@kontum.gov.vn

II. Vị trí, chức năng:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

III. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Trưởng phòng:

- Họ và tên:  Lê Văn Hoàng

- Điện thoại: 0978.033.035

- Email: pgdtumorong.kontum@moet.edu.vn

2. Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: Y Nhàn

- Điện thoại: 

- Email: pgdtumorong.kontum@moet.edu.vn

3. Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: Phạm Văn Xuân

- Điện thoại: 

- Email: pgdtumorong.kontum@moet.edu.vn