PHÒNG NN&PTNT HUYỆN

Địa chỉ trụ sở cơ quan: Thôn Kon Tun, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 

Địa chỉ mail: phongnongnghiep.tumorong@gmail.com

II. Vị trí, chức năng:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tu Mơ Rông; tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

III. Lãnh đạo đơn vị:

1. Ông: Dương Thái Khoa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0905.992.283

- Địa chỉ mail: dtkhoa.tumorong@kontum.gov.vn