PHÒNG NỘI VỤ

Điện thoại: 02603.934.036

Địa chỉ mail: nv.tumorong@kontum.gov.vn

II. Vị trí, chức năng:

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

2. Phòng Nội vụ chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

III. Thông tin lãnh đạo

1. Bà: Nguyễn Thị Vân - Trưởng phòng

- Điện thoại: 0348.515.224

- Email: ntvan.tumorong@kontum.gov.vn

2. Ông: Hoàng Quốc Công - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0949.664.956

- hqcong.tumorong@kontum.gov.vn

3. Ông: Trần Quốc Huy - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0971.140.189

- tqhuy.tumorong@kontum.gov.vn