PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tu Mơ Rông

Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông ,xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Email: tnmt.tumorong@kontum.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 02603.934.094

II. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tu Mơ Rông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tu Mơ Rông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm : đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu.

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tu Mơ Rông có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND huyện Tu Mơ Rông; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Kon Tum.

III. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Ông: Trần Thanh Hiếu - Trưởng phòng

- Điện thoại: 0988.277.358

- Email: tthieu.tumorong@kontum.gov.vn

2. Ông: Chu Hữu Tuấn - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0984.797.378

- Email: chtuan.tumorong@kontum.gov.vn