TTTên đơn vịĐịa chỉ
1UBND Xã Đăk NaXã Đắk Na - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum
2UBND Xã Ngọk LâyXã Ngọk Lây - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum
3UBND Xã Đăk Rơ ÔngXã Đắk Rơ Ông- Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum
4UBND Xã Đăk Tờ KanXã Đắk Tờ Kan - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum
5UBND Xã Tu Mơ RôngXã Tu Mơ Rông - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum
6UBND Xã Ngọc YêuXã Ngọc Yêu - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum
7UBND Xã Tê XăngXã Tê Xăng - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum
8UBND Xã Văn XuôiXã Văn Xuôi - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum
9UBND Xã Đăk SaoXã Đắk Sao - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum
10UBND Xã Măng RiXã Măng Ri - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum
11UBND Xã Đăk HàXã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum