HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

I. Thường trực HĐND huyện

1. Ông: A Dân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

ĐT: 0377.664.915

Email: adan.tumorong@kontum.gov.vn

2. Bà: Y Như Nga - Phó Chủ tịch HĐND huyện

ĐT: 0986.883.709

Email: ynnga.tumorong@kontum.gov.vn

II. Các Ban Hội đồng nhân dân huyện

1. Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện:

- Ông: Đoàn Minh Tiến - Trưởng Ban Kinh tế - xã hội huyện

ĐT: 0383.693.579

Email: dmtien.tumorong@kontum.gov.vn

2. Ban Pháp Chế Hội đồng nhân dân huyện

- Ông: Phạm Văn Hùng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

ĐT: 0972.407.577

Email: pvhung.tumorong@kontum.gov.vn

3. Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện

- Ông: A Biêu - Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện.

ĐT: 0359.626.466

Email: abieu.tumorong@kontum.gov.vn