LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TU MƠ RÔNG

Email giao dịch: ldldtumorong@gmail.com

Điện thoại: 02603.934.051

II. Liên đoàn lao động huyện

1. Huỳnh Thanh Nam - Chủ tịch

- Điện thoại: 0961.967.279

- Email: 

2. Phan Hồng Phương - Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 0984997586

- Email: ldldtumorong@gmail.com