LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TU MƠ RÔNG

Email giao dịch: ldldtumorong@gmail.com

Điện thoại: 02603.934.051

II. Liên đoàn lao động huyện

1. Hoàng Thị Minh Vĩnh - Chủ tịch

- Điện thoại: 0978.417.850

- Email: hoangvinhtmr@gmail.com

2. Phan Hồng Phương - Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 0984997586

- Email: ldldtumorong@gmail.com