ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Địa chỉ cơ quan: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh KonTum.

Điện thoại: 02603.934.022

Fax:  02603.934.022

Email: ubndtumorong-kontum@chinhphu.vn

I. Lãnh đạo UBND huyện

1. Ông:  Võ Trung Mạnh  - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0982.228.473

Email: vtmanh.tumorong@kontum.gov.vn

2. Ông: Vương Văn Mười - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0916.877.888

Email: vvmuoi.tumorong@kontum.gov.vn hoặc vanmuoixdcb@gmail.com

3. Ông: Phạm Xuân Quang - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0975.371.166

Email: pxquang.tumorong@kontum.gov.vn hoặc xuanquangdt@yahoo.com

II. Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện: