Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Ngày 08 tháng 11, Hội đồng tuyển dụng Viên chức huyện năm 2023 ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2023.Theo đó thí sinh sẽ:1. Hoàn thiện các thủ tục có liên quan và phổ biến ...
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và hoàn thiện thủ tục dự tuyển

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và hoàn thiện thủ tục dự tuyển

Ngày 06 tháng 11, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tu Mơ Rông năm 2023 ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTD về việc Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và hoàn thiện thủ tục dự tuyển. 
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2,  kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023.

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023.

Ngày 03/11/2023, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023, Theo đó Theo Danh sách:- Thí sinh đủ điều kiện ...
Thông báo phân công nhiệm vụ Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Thông báo phân công nhiệm vụ Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Thực hiện Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; Hội đồng tuyển dụng thông báo phân nhiệm vụ Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Tu Mơ Rông năm 2023, ...
Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2023

Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2023

Ngày 02 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 119/TB-UBND về việc Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2023.1. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện là ...
Tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023

Tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023

Ngày 02 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3332/KH-UBND về việc Tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023.1. Mục đích: Lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị ...
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy của Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy của Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc năm 2023

Năm 2023, Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển sinh Chuyên ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số.Chuyên ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số: Mã ngành: 7310101;Tỏ hợp xét tuyển:- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;- C03: Ngữ văn, Toán học, Lịch sử;- C04: Ngữ văn, Toán học, Địa ...
Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển Công chức cấp xã năm 2022

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển Công chức cấp xã năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển Công chức cấp xã năm 2022 đến toàn thể thí sinh tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022.Theo đó thí sinh tham dự phỏng vấn nội dung sẽ gồm 02 phần:1. Phần kiến thức chung: Bao gồm Hiến pháp, các Luật, các Quy định, ...
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện

Ngày 08 tháng 02, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo sô 11/TB-UBND về việc dụng công chức cấp xã năm 2022.1. Chỉ tiêu tuyển dụng Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022: 20 chỉ tiêu, trong đó: - Chức danh công chức Văn phòng - Thống kế: 04 chỉ tiêu; - Chức danh công chức Văn hóa - ...