A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện

Ngày 02 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.

1. Mục đích:

- Nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về XLVPHC, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về XLVPHC của cơ quan,tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; thu thập thông tin, kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật về XLVPHC không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mẫu thuẫn để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật (viết tắt là THPL) về XLVPHC trên địa bàn huyện phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thường xuyên và liên tục theo Luật XLVPHC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Xác định rõ các lĩnh vực,nội dung và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chủ trì, phối hợp giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về XLVPHC trên địa bàn huyện.

- Nâng cao trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm của người làm công tác tham mưu XLVPHC; bảo đảm việc XLVPHC được tiến hành kịp thời, thống nhất, chất lượng và đúng quy định pháp luật.

- Hoạt động kiểm tra, thanh tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng tiến độ; đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng thực hiện công tác XLVPHC trên địa bàn huyện.

3. Tổ chức thực hiện:

a. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng chân trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Ủy ban nhân dân các xã căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; gửi Kế hoạch triển khai về Phòng Tư pháp trước ngày 24 tháng 3 năm 2023 để theo dõi.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phối hợp với Phòng Tư pháp để xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, Phòng Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

b. Giao Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác thi hành pháp luật XLVPHC năm 2023 trên địa bàn huyện; định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Tư pháp theo đúng quy định.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 486