• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
06/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2022. 14/07/2023
07/NQ-HĐND Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Tu Mơ Rông. 14/07/2023
08/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung Nghị quyết 06/NQ-HĐND, ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện. 14/07/2023
09/NQ-HĐND Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng cuối năm 2023. 14/07/2023
10/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 14/07/2023
11/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 10/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện. 14/07/2023
12/NQ-HĐND Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác ban hành rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. 14/07/2023
13/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024 14/07/2023