Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1186/UBND-VP V/v tiếp tục rà soát, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 06/06/2023
1049/UBND-TCKH Triển khai thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công 22/05/2023
1051/UBND-TTr Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 25-KHTU ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 22/05/2023
128/UBND-TCKH V/v kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2022 sang năm 2023 và làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân chậm kế hoạch năm 2022 19/01/2023
137/UBND-KTHT Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 19/01/2023
134/UBND-TCKH V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 19/01/2023
16/KH-UBND Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 18/01/2023
17/KH-UBND Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện năm 2023. 18/01/2023