Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
30/NQ-HĐND Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện 15/12/2023
29/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, nhiệm kỳ 2021-2026 15/12/2023
28/NQ-HĐND Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 15/12/2023
27/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc Thành lập đoàn giám sát về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 15/12/2023
26/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc Ban phành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện 15/12/2023
25/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tu Mơ Rông 15/12/2023
24/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 15/12/2023
23/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Tu Mơ Rông 15/12/2023