• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
01/2021/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông 30/12/2021
33/2021/QĐ-UBND Quyết định về việc Sửa đổi Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND 16/11/2021
32/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định hoạt động lấy ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Nhân dân về các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19/10/2021
31/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30/09/2021
30/2021/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 29/09/2021
29/2021/QĐ-UBND Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 19/08/2021
29/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 30/12/2019