1. Giáo dục đào tạo

- Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả hết sức to lớn trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành: mạng lưới trường, lớp và quy mô giáo dục từng bước được cải thiện; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bổ sung, bồi dưỡng và chuẩn hoá; chất lượng giáo dục đại trà đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm và từng bước đi lên, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên so với mặt bằng chung của toàn tỉnh thì vẫn còn thấp, cần được quan tâm đầu tư hơn nữa về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để đáp ứng cho công tác dạy và học.

- Mạng lưới trường lớp, học: Toàn huyện có 27 trường trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, có 333 lớp và có 7.912 học sinh; tổng số CBGV, NV toàn ngành: 757 người. Tính đến thời điểm tháng 7 năm 2021 toàn huyện có 10/27 trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tỷ lệ phổ cập giáo dục: Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi: huyện Tu Mơ Rông đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2020. Phổ cập giáo dục tiểu học: 1/11 xã đạt mức độ 1 tỷ lệ 9,1%, 10/11 xã đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 đạt tỷ lệ: 90,9%. Huyện Tu Mơ Rông đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3 năm 2020. Phổ cập giáo dục THCS: Số xã đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 1: 4/11 xã, đạt tỷ lệ: 36,36 %, mức độ 2: 7/11 xã, đạt tỷ lệ: 63,64%. Huyện Tu Mơ Rông đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 năm 2020.

2. Y tế

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ y, bác sỹ được tăng cường, hệ thống cơ sở hạ tầng y tế được chú trọng đầu tư, công tác chăm sóc sức khỏe, thăm khám ban đầu tại các trạm y tế xã được tăng cường hiệu quả. Các chương trình hỗ trợ về y tế được triển khai thực hiện đảm bảo; y tế dự phòng được quan tâm, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các dịch bệnh ; an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình có nhiều chuyển biến tích cực.

- Toàn huyện hiện có 162 cán bộ y tế (trong đó có 23 bác sỹ, 03 bác sĩ chuyên khoa I, 01 bác sỹ chuyên khoa Nội tổng hợp, 01 bác sỹ chuyên khoa Ngoại, 02 bác sỹ chuyên khoa Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới và 16 bác sỹ đa khoa), 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế xã có bác sỹ; Số giường bệnh cấp huyện 100 giường; Số giường bệnh y tế xã 55 giường; Số giường bệnh phòng khám khu vực 10 giường; số giường bệnh/vạn dân đạt khoảng 57,7 giường.

3. Công tác giảm nghèo

- Cuối năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện 46,84% (theo chuẩn cũ nghèo tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005). Sau khi rà soát theo chuẩn nghèo mới tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ hộ nghèo 77,30% (3.634 hộ nghèo/4.701 hộ).

- Đến cuối năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 24,39% (1.361 hộ nghèo/5.580 hộ). Sau khi rà soát theo chuẩn nghèo mới tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/01/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo 72,72% (4.058 hộ nghèo/5.580 hộ) tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giai đoạn 2011-2015 là 10,58%.

- Đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 32,69% (2.188 hộ nghèo/6.694 hộ), tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giai đoạn 2015-2020 là 8,01%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm năm sau so với năm trước (giảm từ 6-8%), đạt 100% kế hoạch đề ra.

4. An sinh xã hội

- Chính sách Người có công với cách mạng và Bảo trợ xã hội thực hiện chi trả chế dộ cho đối thượng Người có công với cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và theo đúng quy định.

- Số người tham gia bảo hiểm xã hội đến hết năm 2020: Bảo hiểm xã hội bắt buộc: 1.674 người tham gia, đạt tỷ lệ 10.14%. Trong đó, Bảo hiểm xã hội tự nguyện có 307 người tham gia, đạt tỷ lệ 1.86%. Bảo hiểm thất nghiệp: 1.207 người tham gia, đạt tỷ lệ 7.31%. Bảo hiểm y tế 100% người dân tham gia.

5. Lao động

- Số người trong độ tuổi lao động: 16.504 người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 20%.

- Cơ cấu lao động: Lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ lệ 85%, lĩnh vực công nghiệp dịch vụ chiếm tỷ lệ 15%.

- Số việc làm được tạo mới: 198 người được giải quyết việc làm mới trong năm 2020.