Ngày 23 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định số 68/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân.Giá trị tài sản là 01 chiếc xe mô tô Yamaha cũ, giá trị: 1.500.000đồng (một ...