A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022

Ngày 07/6, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2022.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ CCHC nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; thông qua đó làm rõ kết quả đã đạt được thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, yếu kém, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới. Kết quả kiểm tra, tự kiểm tra phục vụ cho công tác đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC đối với UBND huyện, UBND các xã năm 2022.

2. Công tác kiểm tra phải bảo đảm khách quan, trung thực; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, UBND các xã là đối tượng kiểm tra; kết quả kiểm tra phải phản ánh chính xác tình hình thực hiện các nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị, UBND các xã là đối tượng kiểm tra; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những tồn tại, hạn chế và các vấn đề khác phát hiện sau kiểm tra.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘIDUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA:

1. Đối tượng kiểm tra:

a) Đối tượng kiểm tra trực tiếp: 08 cơ qaun, đơn vị, gồm: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đắk Sao, UBND xã Đắk Na, UBND xã Măng Ri, UBND xã Ngọk Lây.

b) Đối tượng thực hiện tự kiểm tra: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã (trừ 08 đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra trực tiếp nêu trên).

2. Nội dung kiểm tra:

a) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC:

- Việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch CCHC năm 2022 của đơn vị, UBND các xã.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

b) Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

- Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ TTHC năm 2022; Công văn số 449/UBND-VP, ngày 03/3/2022 về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2022.

- Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC theo các văn bản của Bộ, ngành Trung ương, tỉnh, huyện quy định. - Kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao trong công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, huyện.

- Kiểm tra việc tham mưu công khai danh mục TTHC và trình phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC áp dụng tại đơn vị, địa phương theo quy định.

- Kiểm tra việc giải quyết TTHC và việc tuân thủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã. - Kiểm tra việc rà soát, đánh giá TTHC tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã.

- Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

- Kiểm tra công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

- Kiểm tra tình hình thực hiện việc lập phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả đối với các hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn đối với tổ chức, cá nhân. - Kiểm tra việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để cập nhật, xử lý hồ sơ TTHC đối với các thủ tục đã được công bố.

c) Công tác cải cách tổ chức bộ máy:

- Thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về tổ chức bộ máy. 

- Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao (việc phân bổ biên chế công chức; số lượng người làm việc cho các đơn vị trực thuộc...). - Thực hiện các quy định về phân cấp. 

- Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã. 

- Việc ban hành quy chế làm việc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị. 

d) Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

- Việc bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Việc thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác.

- Thực hiện quy định về bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc.

- Việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức , viên chức hằng năm.

đ) Công tác thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số:

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

- Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 37
Hôm qua : 362