• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Ngày 13 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 377/BC-UBND về việc Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.1. Kết quả đạt được: Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở Nội vụ, UBND ...
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngày 05 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số: 1202/UBND-NV về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.Để đẩy mạnh triển khai, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành ...
Kiểm tra công tác Nội vụ gắn với kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện

Kiểm tra công tác Nội vụ gắn với kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện

Ngày 30 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc Kiểm tra công tác Nội vụgắn với kiểm tra công táccải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.I. Mục đích:1. Đánh giá đúng thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội vụ tại các cơ quan, đơn ...
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Ngày 15 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 148/BC-UBND về việc Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.1. Kết quả đạt được:  Nhìn chung, trong quý I năm 2023, được sự lãnh đạo, chỉ ...
Khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2022

Khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2022

Ngày 27 tháng 02, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc Khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.I. Mục đích, yêu cầu:1. Mục đích:- Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cải cách hành chính theo ...
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023

Ngày 20 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023.I. Mục đích, yêu cầu:1. Thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các nội dung về công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, ...
Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, giai đoạn 2023 - 2030

Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, giai đoạn 2023 - 2030

Ngày 14 tháng 02, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, giai đoạn 2023 - 2030.1. Mục đích:Thông qua việc phát động phong trào thi đua nhằm giáo dục, tuyên truyền cho ...
Triển khai thực hiện Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, giai đoạn 2023 - 2030

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, giai đoạn 2023 - 2030

Ngày 02 tháng 02, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 168/UBND-NV về việc khai thực hiện Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, giai đoạn 2023 - 2030.Theo đó Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: 1. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt sâu ...
Thực hiện Công văn số 825-CV/TU ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Công văn số 825-CV/TU ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 18 tháng 01, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 124/UBND-NV về việc Thực hiện Công văn số 825-CV/TU ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:1. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã theo ...
Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022

Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022

Ngày 10 tháng 01, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 49/UBND-NV về việc Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022.Để khắc phục những tồn tại, triển khai các giải pháp nâng cao sự hài ...