• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu họp Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày 14-15/7/2022)

STTNội dungTài liệu đính kèm
INỘI DUNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI HỘI TRƯỜNG 
1Chương trình Kỳ họpCHUONG TRINH KI HOP THU 3 -2021 (d).doc
2Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Thường trực HĐND huyện).UBND_0025.pdf
3Tờ trình dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện (Thường trực HĐND huyện).UBND_0019.pdf
4Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo tóm tắt)1. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 - trình HĐND.pdf
2. Biểu kèm theo báo cáo.pdf
5Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (UBND huyện).1. 2_ TTr UBND phuong huong nhiem vu KTXH 6 thang cuoi nam 2022.pdf
2. 3_ Du thao NQ phuong huong nhiem vu KTXH 6 thang cuoi nam 2022.doc
6Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến sau Kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện (UBND huyện).1. Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện..pdf
2. Báo-cáo-trả-lời-kiến-nghị-cử-tri-sau-kỳ-họp-thứ-2-HĐND-huyện.pdf
7Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021 (UBND huyện).1. Tờ trình HĐND huyện.pdf
2. kem theo to trinh qt theo nđ 31.pdf
3. Biểu phân bổ kết dư 2021 kèm theo Tờ trình.pdf
4. Dự thảo nghị quyết.pdf
5. Biểu quyết toán kèm theo Nghị quyết.pdf
6. Biểu phân bổ kết dư 2021 kèm theo Nghị quyết.pdf
8Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xin phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2021 và năm 2022 (UBND huyện).1. Tờ trình .pdf
2. Biểu kèm theo (1).pdf
3. Phương án.pdf
4. Dự thảo Nghị quyết HĐ.pdf
5. Biểu kèm theo NQ.pdf
9Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xin thông qua Đề án đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế huyện Tu Mơ Rông (Đăk Rơ Ông-Trung tâm cụm xã phía Tây, Đăk Hà-Trung tâm huyện và Tê Xăng –Trung tậm cụm xã phía Đông) giai đoạn 2021-2025 có tính đến năm 2030 (UBND huyện).1. Tờ trình HĐND huyện Đề án Kinh tế vùng.pdf
2. Đầu tư Đăk Hà.pdf 
3. Đầu tư Đăk Rơ Ông.pdf 
4. Đầu tư Tê Xăng.pdf
5. Dự thảo Nghị quyết.pdf
6. Đề án chỉnh kèm theo Nghị quyết.pdf


10
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tu Mơ Rông (UBND huyện).1. Tờ trình điều chỉnh KH đầu tư công 2021-2025 (HĐND)..pdf
2. TTr UBND điều chỉnh Đầu tư công 2021-2025.pdf
3. Dự thảo Nghị quyet dau tu cong 2021-2025.pdf
4. PL kèm theo NQ.pdf
11Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Tu Mơ Rông (UBND huyện).1. TTr-UBND ve trinh HDND huyện du kien KHDTC 2023.pdf
2. Tinh hinh giai ngan ke hoach nam 2022 (kèm theo Tờ TRình).pdf
3. PA phân bổ 2023 kèm theo Tờ trình.pdf
4. BC UBND (Kèm theo Tờ trình).pdf
5. Du thao NQ thong qua du kien phuong an phan bo KH dau tu cong nam 2023.doc
6. Du kien phuong an KH 2023 - Kèm theo NQ HĐND.xlsx
12Báo cáo Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện).
UBND_0006.pdf
13Báo cáo Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện: Tờ trình dự thảo Nghị quyết v tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện).
UBND_0027.pdf
14Báo cáo Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021 (Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện).
UBND_0009.pdf
15Báo cáo Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xin phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2021 và năm 2022 (Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện).
UBND_0004.pdf
16Báo cáo Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xin thông qua Đề án đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế huyện Tu Mơ Rông (Đăk Rơ Ông-Trung tâm cụm xã phía Tây, Đăk Hà-Trung tâm huyện và Tê Xăng –Trung tâm cụm xã phía Đông) giai đoạn 2021-2025 có tính đến năm 2030 (Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện).
UBND.pdf
17Báo cáo Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tu Mơ Rông (Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện).UBND_0003.pdf
18Báo cáo Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Tu Mơ Rông (Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện).UBND_0037.pdf
19Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về: Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến sau Kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện (Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện).
UBND_0018.pdf
20Báo cáo giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện (UBND huyện).Báo cáo tiếp thu ý kiến theo Báo cáo thẩm tra các Ban của HĐND huyện.pdf
Báo cáo tiếp thu ý kiến theo Báo cáo thẩm tra các Ban của HĐND huyện (1).pdf

21
Thông báo về hoạt động của UBMTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương (Ban Thường trực UBMTTQVN huyện).22.07.01.7427.61.Thong bao MTTQ.pdf
IINỘI DUNG ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU, KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI HỘI TRƯỜNG 

1
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân huyện22.07.01.14.Bao cao.TT.HDND.pdf

2
Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện về các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện  (Thường trực HĐND huyện).UBND_0022.pdf

3
Báo cáo kết quả khảo sát, giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 (Thường trực HĐND huyện).UBND (1).pdf

4
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của các Ban Hội đồng nhân dân huyện (Các Ban của HĐND huyện).1. Ban dân tộc UBND_0014.pdf
2. Ban KT-XH UBND_0012.pdf
3. Ban Pháp chế UBND_0016.pdf

5
Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các Ban của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 (Các Ban của HĐND huyện).1. Ban dân tộc: UBND_0014(1).pdf
2. Ban KT-XH: UBND_0011.pdf
3. Ban Pháp chế: UBND_0018 (2).pdf

6
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện (UBND huyện).1. Báo-cáo-chỉ-đạo-điều-hành-6-tháng-đầu-năm-năm-2022.pdf
2.
Báo cáo Thẩm tra: UBND_0026.pdf

7
Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV (UBND huyện).1. Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện..pdf
2.
Báo cáo Thẩm tra: UBND_0018 (1).pdf

8
Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (UBND huyện).1. Báo cáo thu chi 6 tháng đầu năm.pdf
2. Phụ lục kèm theo: Biểu kèm theo bc thu chi 6 tháng đầu năm 2022.pdf
3.
Báo cáo Thẩm tra: UBND_0038.pdf

9
Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 (UBND huyện).1. 22.04.19.LCTT.LDUBH_0027.pdf
3.
Báo cáo Thẩm tra: UBND_0009.pdf

10
Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (UBND huyện).1. báo cáo kết quả thực hành TKCLP 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.pdf

2.
Báo cáo Thẩm tra:
      + UBND_0023.pdf
      + UBND_0005.pdf

11
Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 202 (UBND huyện).1. BC tham nhũng, tiêu cực 6 tháng.pdf
2.
Báo cáo Thẩm tra: UBND_0022 (2).pdf

12
Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (UBND huyện).1. 4. BCUB phòng chống VPHC 6 tháng đầu năm 2022.pdf
2. Phụ lục kèm báo cáo: 4. BCUB Biểu XLVPHC 6 tháng năm 2022.pdf
3. 
Báo cáo Thẩm tra: UBND_0025 (1).pdf

13
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (UBND huyện).1. BC KNTC 6 tháng.pdf
2. Báo cáo Thẩm tra: UBND_0024.pdf

14
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện (Viện Trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện).1. 22.06.23.7087.61.Bao cao VKS.pdf
2. UBND_0017.pdf

15
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện (Chi cục Trưởng Chi cục thi hành án Dân sự huyện).1. 22.06.28.7298.78. Bao cao Chi cuc THADS.pdf
2. UBND_0015.pdf

16
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn Hội thẩm nhân dân (Trưởng Đoàn Hội thâm nhân dân huyện).1. UBND_0002.pdf
2. UBND_0028.pdf

17
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện (Chánh án Tòa án nhân dân huyện).1. UBND_0012 (1).pdf
2. UBND_0016 (1).pdf

18
Báo cáo thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân dân huyện, các ngành trình tại kỳ họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Các Ban HĐND huyện trừ một số nội dung thẩm tra thông qua trực tiếp).1. UBND_0013.pdf
2. UBND_0029.pdf
3. UBND_0021.pdf
4. UBND_0019 (1).pdf
5. UBND_0002.pdf
6. UBND_0007.pdf
IIIPHẦN THẢO LUẬN CÁC TỔ ĐẠI BIỂU 
1Gợi ý thảo luận3_ GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ Kỳ 3 doc (XIV).doc
2Phần thảo luậnPhan to thao luan3 (XIV).doc
IVTỔNG HỢP 
1Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các Tổ Đại biểu HĐND huyệnBáo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các Tổ Đại biểu HĐND huyện.pdf
2Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến qua thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện của TTHĐND huyệnBáo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến qua thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện.pdf
3Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến qua thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện của UBND huyệnĐang cập nhật

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 316
Hôm qua : 449