\n Trước tình hình thời tiết trên địa bàn huyện có diễn biến thuận lợi, ngày 11/10/2021, UBND các xã đã tổ chức cho bà con Nhân dân tiến hành ra quân duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn năm 2021, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.\n\n \n\n \n\n Ảnh: Ra quân tại một số ...