Ngày 02 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1434/UBND-TTr về việc báo cáo các nội dung công khai, minh bạch.Theo đó có 22 lĩnh vực được công khai trên trang thông tin điện tử huyện.1. Lĩnh vực Tiếp công dân: Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2022.2. Lĩnh vực ...