Thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện tháng 10 năm 2023

Thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện tháng 10 năm 2023

Thực hiện Công văn số 2604/UBND-TD ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tổ chức tiếp công dân trong ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh UBND tỉnh; Thông báo 299/TB-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 của lãnh đạo tỉnh ...
Kết quả tiếp công dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (ngày 22 tháng 05 năm 2023)

Kết quả tiếp công dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (ngày 22 tháng 05 năm 2023)

Ngày 22 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 312/BC-UBND về việc Báo cáo kết quả tiếp công dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (ngày 22 tháng 05 năm 2023)Kết quả:1.Tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện:Không có công dân đến kiến nghị, phản ánh; khiếu nại, tố cáo.2.Tại UBND các xã:Không có ...
Kết quả tiếp công dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (ngày 22 tháng 02 năm 2023)

Kết quả tiếp công dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (ngày 22 tháng 02 năm 2023)

Ngày 23 tháng 02, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo sô 88/BC-UBND về việc Báo cáo Kết quả tiếp công dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (ngày 22 tháng 02 năm 2023).Kết quả:1.Tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện:Không có công dân đến kiến nghị, phản ánh; khiếu nại, tố cáo.2.Tại UBND các xã:Không có ...
Lịch tiếp công dân năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện

Ngày 28 tháng 12, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Thông báo sô 273/TB-UBND về việc Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện.- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng vào các ngày 10 và 22 hàng tháng (ngày 10 hàng tháng nếu trùng vào các ngày nghi, ngày lê, ngày ...
Kết quả các nội dung công khai, minh bạch trong 6 tháng năm 2022

Kết quả các nội dung công khai, minh bạch trong 6 tháng năm 2022

Ngày 02 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1434/UBND-TTr về việc báo cáo các nội dung công khai, minh bạch.Theo đó có 22 lĩnh vực được công khai trên trang thông tin điện tử huyện.1. Lĩnh vực Tiếp công dân: Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2022.2. Lĩnh vực ...