PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

Số điện thoại cơ quan: 02603.934.018

Địa chỉ email: ktht.tumorong@kontum.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về lĩnh vực giao thông vận tải; khoa học công nghệ; công thương trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở: Xây dựng, Công thương, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ.

3. Cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có Trưởng phòng và không quá 03 phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

III . Thông tin về lãnh đạo:

1. Ông: Hà Huy Cường - Trưởng phòng

- Điện thoại: 0965.895.719

- Email: hhcuong.tumorong@kontum.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Văn Quyền - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0905.367.540

- Email: