VĂN PHÒNG UBND HUYỆN

- Địa chỉ trụ sở cơ quan: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh KonTum.

- Điện thoại: (0260)3.934.022. Fax: (0260)3.934.022

- Email: vphdndubnd.tumorong@kontum.gov.vn

II. Chắc năng, nhiệm vụ:

III. Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện:

1. Đ/c:  A Hòa - Chánh Văn phòng:

- Địa chỉ Email: ahoa.tumorong@kontum.gov.vn

- Số điện thoại:  0869.022.788

2. Đ/c: Trần Công Hồng - Phó Chánh Văn phòng

- Địa chỉ Email: tchong.tumorong@kontum.gov.vn

- Số điện thoại: Di động: 0978.126.692

3. Đ/c: Nguyễn Văn Thắng - Phó Chánh Văn phòng

- Email: nvthang.tumorong@kontum.gov.vn

- Số điện thoại: 0977.724.268