Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy: Ka Ba Thành

 

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện: A Dân

Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện: Võ  Trung Mạnh


I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

           1. Bà : Ka Ba Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Tu Mơ Rông

            SĐT: 

            Email: 

            2. Ông: A Dân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

           SĐT: 0377.664.915

           Email: vanphonghutmr@gmail.com

           3. Ông: Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

            SĐT: 0982.228.473

            Email: vomanh080473@gmail.com    

 II. CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC HUYỆN ỦY

 1. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

      - Ông: Nguyễn Công Hưởng -  UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

        SĐT: 0975.897.878

        Email: ngoclinhyang.08@gmail.com

        - Ông: A Hiệp Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

            SĐT: 0354.749.101

            Email: ahiep.tumorong@kontum.gov.vn           

2ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

         - Ông: Dương Thành Long - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

          SĐT: 0903.547.889

          Email: thanhlong03021999@gmail.com

         - Ông:                                       - HUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

          SĐT:      

          Email:  

3. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

          1. Ông: Phạm Thanh Minh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

          SĐT: 0905.833.399

           Email: Minhbt13@gmail.com

          2. Ông: Phan Thanh Cường - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

         SĐT: 0977.724.797

        Email: thanhcuongtmr@gmail.com

 4. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

          - Ông: A Rin Ka - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

          SĐT: 0988.275.230

          Email: bandanvanhuyenuytmr@gmail.com

         - Ông: Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

         SĐT: 0905.231.855

         Email: phamtatthangdt@gmail.com

         - Ông: Nguyễn Hải Nam - HUV, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

    5. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

         - Ông: Cáp Văn Hoàng - HUV, Chánh Văn phòng

          SĐT: 0975.018.000

          Email: vanphonghutmr@gmail.com

        - Ông: Nguyễn Cửu Thắng      -     Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

         SĐT: 0965.726.699

       Email: nguyenthanguni04@gmail.com

         - Ông: Nguyễn Quang Khoa      -     Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

         SĐT:  

       Email: