Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ngày 28 tháng 7, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na ban hành Thông báo số 26/TB-UBND về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.Để tham gia tuyển chọn UBND xã Đăk Na thông báo đến ...
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ngày 20 tháng 7, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ban hành Thông báo số 05/TB-TTDVNN về việc Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Lần 2).Để tham gia tuyển ...
Thông báo gia hạn chủ trương khảo sát thực hiện dự án

Thông báo gia hạn chủ trương khảo sát thực hiện dự án

Ngày 12/05/2022, Ủy Ban nhân dân huyện ban hành công văn số 1186/UBND-TCKH, về việc thông báo gia hạn chủ trương khảo sát thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:Các đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình khảo sát đối ...
Triển khai thực hiện Tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Triển khai thực hiện Tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

 Ngày 29/12/2021 Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 224/KH-UBND về nhu cầu kinh phí thực hiện Tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện năm 2022, ...
Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi trâu, bò phòng chống rét tại một số xã thuộc vùng đông trường sơn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi trâu, bò phòng chống rét tại một số xã thuộc vùng đông trường sơn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi trâu, bò phòng chống rét tại một số xã thuộc vùng đông trường sơn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum chủ trì Chi tiết đề tài tại đây Nguồn: ...
Triển khai lấy ý kiến về dự thảo Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Triển khai lấy ý kiến về dự thảo Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Chiều ngày 19/01/2021, đồng chí Võ Trung Mạnh –Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc liên quan đến dự thảo Đề án  chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với phát triển dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025. Quang cảnh buổi họp lấy ý kiến Tham ...