PHÒNG TƯ PHÁP

Số điện thoại đơn vị: 02603.934.019

Địa chỉ Email: tp.tumorong@kontum.gov.vn

II. Vị trí và chức năng: Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật: theo dõi tình hình thi hành pháp luật: kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật

III. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Họ và tên: Nguyễn Bá Lộc

- Chức danh: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0966.551.779

- Email: nbloc.tumorong@kontum.gov.vn