PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN 

Điện thoại: 02603.350.987

Địa chỉ mail: vhtt.tumorong@kontum.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

II. Vị trí, chức năng:

1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Văn hóa- Thông tin chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông .

III. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Bá Thành - Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0978.703.957

- Email: nbthanh.tumorong@kontum.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa 

- Điện thoại: 0984.427.015

- Email: nthoa.tumorong@kontum.gov.vn