Thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn huyện

Thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn huyện

Ngày 11/05/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn số 1170/UBND-TCKH, về việc thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư theo Công văn số 993/SKHĐT-DN, ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.UBND huyện thông báo đến các đơn vị, địa phương và Quý Nhà đầu tư nội dung sau thu ...