công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 09 năm 2023

công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 09 năm 2023

Trong tháng 9 năm 2023 có 01 đơn vị giải quyết trễ hạn trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnhTheo đó UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện:Chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn để góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên ...
Công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 8 năm 2023

Công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 8 năm 2023

Trong tháng có 02 đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết quá hạn,Theo đó UBND huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Ngọk Lây, UBND xã Đắk Hà: Chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn để góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.Đồng ...
Danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 07 năm 2023

Danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 07 năm 2023

Trong tháng 7, trên địa bàn huyện có 01 hồ sơ TTHC quá hạn. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Ngọk Yêu: Chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn để góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Đồng thời bổ sung hồ sơ đối ...
Danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 03 năm 2023

Danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 03 năm 2023

Ngày 11 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 689/UBND-VP về việc công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 03 năm 2023.Theo đó Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn ...
Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tháng 11 trên địa bàn huyện

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tháng 11 trên địa bàn huyện

Xã Đăk Sao có hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 11.Ngày 14/12, UBND huyện ban hành Công văn số 3540/UBND-VP về việc công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 11 năm 2022:- UBND xã Đăk Sao có 03 hồ sơ đã giải quyết nhưng quá hạn: Hồ sơ thuộc Lĩnh vực Chứng thực - Thủ ...
Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tháng 10 trên địa bàn huyện

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tháng 10 trên địa bàn huyện

Xã Tu Mơ Rông, xã Đăk Sao có hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 10.Ngày 14/12, UBND huyện ban hành Công văn số 3539/UBND-VP về việc công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 10 năm 2022:- UBND xã Tu Mơ Rông có 01 hồ sơ đã giải quyết nhưng quá hạn: Hồ sơ thuộc lĩnh ...
Danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 9 năm 2022

Danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 9 năm 2022

Ngày 18 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông ban hành Công văn số 2939/UBND-VP về việc công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 9 năm 2022.Trong đó số hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn trong tháng 9 năm 2022 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành ...