Kế hoạch thu hút đầu tư giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Kế hoạch thu hút đầu tư giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Ngày 16/10/2023, Uỷ ban nhân nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc thu hút đầu tư giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, theo đó Mục đích nhằm Thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước đột phá về thu hút đầu tư để đưa ...
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tu Mơ Rông

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tu Mơ Rông

Tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 19/5/2022, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tu Mơ Rông, với các chỉ tiêu chủ yếu: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 85.744,25 ha (trong đó: Đất nông nghiệp 82.794,04 ha; đất phi nông nghiệp 2.525,40 ha; đất chưa sử dụng ...
Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030

ỦY ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông công bố công khai tài liệu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 gồm các nội dung sau:1. Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;2. Báo cáo ...
Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế - xã hội

Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế - xã hội

Để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 2 về ...
Thông báo công khai Kế hoạch Giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng dân cư quản lý trên địa bàn huyện năm 2021

Thông báo công khai Kế hoạch Giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng dân cư quản lý trên địa bàn huyện năm 2021

Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông ban hành Thông báo số 307/TB-UBND về công khai Kế hoạch Giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng dân cư quản lý trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2021, Theo đó Nội dung công khai gồm:1. Quyết định số 1237/QĐ-UBND, ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân ...
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa  bàn huyện Tu Mơ Rông

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND, ngày 24/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Văn phòng HĐND-UBND huyện công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông để tổ chức, cá nhân và nhân ...