PHÒNG LAO ĐỘNG & TBXH

Địa chỉ trụ sở cơ quan: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Email:  ldtbxh.tumorong@kontum.gov.vn

IIChức năng, nhiệm vụ: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

III. Thông tin về lãnh đạo đơn vị:

1 . Ông: Nguyễn Thuận Hóa

- Chức vụ : Trưởng phòng 

- Số điện thoại: 0971.010.606

- Email: tnthoa.tumorong@kontum.gov.vn 

2. Bà: Ly Y Lý - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0985903147

Địa chỉ email: lyly.tumorong@kontum.gov.vn