A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính

Ngày 27/4/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1032/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp; không tự ý yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định; thực hiện đạt các chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Khuyến khích các đơn vị chủ động triển khai thí điểm những giải pháp có tính mới, sáng tạo liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế của đơn vị.

Tiếp tục rà soát quy trình, quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về thủ tục hành chính trong ngành và nội bộ đơn vị, địa phương để xem xét cắt giảm thời gian giải quyết (nếu có thể).

Tập trung triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện Đề án đổi mới trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, hướng tới người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần; Công văn 737/UBND-VP, ngày 30/3/2022 của UBND huyện về việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tập trung triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, kết hợp hiệu quả giữa hình thức làm việc trực tuyến và trực tiếp; đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tập trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đối với ngành thuế, ngân hàng để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng v tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả, điều hành, thực hiện công vụ.

Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, công dân số.

Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông… đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; vận động người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sử dụng tiện ích của dịch vụ bưu chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đối với các đơn vị được giao chủ trì, tham mưu các nhiệm vụ cải cách hành chính huyện, ngoài thực hiện các nhiệm vụ nên trên, có trách nhiệm:

- Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính do UBND tỉnh ban hành, từng đơn vị nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất các nhiệm vụ có tính đột phá để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí/tiêu chí thành phần theo lĩnh vực được phân công (mỗi năm phải đề xuất ít nhất 01 nhiệm vụ đột phá).

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện, các đơn vị liên quan chủ động đối thoại với người dân, doanh nghiệp, trực tiếp lắng nghe, tiếp thu những ý kiến phản ánh về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính... còn bất cập, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm: Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, quy chế văn hóa công sở, xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện những vướng mắc, phát sinh.


Tác giả: Tin: NVT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 296
Hôm qua : 295